Osobna zaštitna oprema

OZO ili nekad HTZ Oprema

Zaštita na radu: Što je HTZ Oprema, a što je OZO?

Zaštita na radu kao definicija je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti te nezgode na radu.

Kao jedan od bitnih čimbenika zaštite na radu je oprema koja smanjuje mogućnost ozljede ili nezgode prilikom izlaganja opasnostima a samim time povečava produktivnost djelatnika u radnom okruženju.

U Hrvatskoj je za zaštitnu opremu i dalje ustaljen pojam ” HTZ oprema ” ( Higijensko – Tehnička Zaštita ), kako se je ta oprema zvala prema JUS standardu ( JUgoslavenski Standard ).

Sa približavanjem Europskoj Uniji, RH je počela primjenjivati EUROPSKE DIREKTIVE ZA ZAŠTITU NA RADU, čime se naziv HTZ oprema mijenja u OZO  ( Osobna Zaštitna Oprema ) ili oprema za zaštitu na radu.

EUROPSKE DIREKTIVE ZA ZAŠTITU NA RADU

Stjecanjem punopravnog članstva  u EU, od nas se traži da kao država pratimo i uvedemo u naše zakonodavstvo:

–          rezolucije

–          norme

–          normative

–          direktive

–          ostale dokumente

 

Direktive donosi Europska Unija i odnose se na  gospodarstvo, kulturu, znanost, industriju, osiguranje i sl. U svim ovim područjima posebno mjesto ima zaštita na radnom mjestu. Zaštita na radom mjestu je u europskim okvirima na jako visokom nivou.

Za unapređivanje i usavršavanje zaštite na radu, Europska Unija ima europske norme za zaštitu na radu koji nadopunjuju zakonodavstvo za zaštitnu na radu država koje se prihvatile ove direktive.

Ovdje ćemo samo nabrojati europske direktive za zaštitnu na radu i prezentirati koje su države koje su ih prihvatile.

Direktive su prihvatili:

  1. Engleska
  2. Njemačka
  3. Austrija
  4. Danska
  5. Nizozemska
  6. Francuska
  7. Italija
  8. Belgija
  9. Finska
  10. Irska

 

 

 

Direktive za zaštitu na radu

 

Dosad su donesene slijedeće direktive:

 

89/391   Osnovna direktiva za zaštitu na radu

89/654   Radno mjesto

89/655   Radna oprema

89/656   Osobna zaštitna oprema

90/269   Postupak pri ručnom utovaru

90/270   Izlaganje za zaštitnu opremu

90/394   Karcinogeni agensi

92/29     Medicinska pomoć za brodsku posadu

92/57     Konstrukcija (građevina)

92/58     Sigurnosne oznake

92/91     Bušilice

92/104   Rudarstvo

93/103   Brodska posada

00/0054 Biološki agensi

99/92     Ateh (20.06.03)

02/44     Vibracije (6.07.05)

03/10     Zvuk (15.02.06)

DIREKTIVA ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

(89/686/EEC)

Zbog odstranjivanja barijera u slobodnom kretanju robe stvorene za jedinstveno europsko tržište, vrši se usklađivanje odgovarajućih tehničkih pravila i procedura dizajna, prozvodnje, testiranja i certifikata istih. Pri tome se zemljama članicama garantira da se usklađivanjem direktiva neće umanjiti već postignuti nivo zaštite.

Usklađene norme su europske norme koje su pripremljene u suglasnosti sa Općim vodičima dogovoreni između Europske Komisije i CEN/CENELEC (certifikacijska tijela) i one moraju osigurati usuglašenost sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima. Kod primjene europskih normi, zemlja je dužna povući svaku nacionalnu normu koja nije u skladu sa EU.

Direktiva za osobna zaštitna sredstva (89/686/EEC) od 21.12.1989 godine, promjenjena je u direktivu 93/68/EEC, direktivu 93/95/EES[12] i direktivu 96/58/EES[13].

Direktiva (89/686/EEC) odnosi se na osobnu zaštitnu opremu ( u daljnjem tekstu navedena kao OZO ), i ima zadatak osigurati da OZO štiti zdravlje i sigurnost korisnika kad se stavlja u promet. Direktiva postavlja uvjete koji diktiraju postavljenost OZO na tržištu i slobodno kretanje kroz zajednicu, kao i osnovne zaštitne preduvjete koje OZO mora ispunjavati da bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika.

“Kao Osobna zaštitna oprema će se označavati bilo koje sredstvo  oblikovao za nošenje ili držanje od strane osobe zbog zaštite od jedne ili više opasnosti po zdravlje i sigurnost”.

Direktivom se države članice obvezuju da će poduzeti sve odgovarajuće mjere da bi osigurali da sva OZO budu dostupna na tržištu i uvedena samo ukoliko čuvaju zdravlje i osiguravaju zaštitu korisnika, bez da pri tome djeluju na zdravlje i zaštitu drugih osoba, domaćih životinja ili dobara, kad se pravilno održavaju i koriste prema njihovoj namjeni.

Direktivom su precizno određena sva prava i obaveze država članica.

OZO moraju zadovoljavati osnovne zdravstvene i zaštitne zahtjeve nabrojane u Aneksu II, što znači da omoguće normalni nivo sigurnosti OZO. Prema različitim procedurama za ocjenu kvalitete, OZO su podjeljene u tri kategorije.

Kategorije odgovaraju raznim nivoima rizika za kojih su OZO dizajnirane.

 

Kategorija

Nivo rizika

Procedure za ocjenu usaglašenosti

I

OZO sa jednostavnim dizajnom za zaštitu od minimalnih rizika

EC deklaracija za usuglašenost

II

Sva OZO koja ne spadaju u grupe I ili III

EC tipsko ispitivanje i EC deklaracija za usuglašenost

III

OZO sa kompleksnim dizajnom primjenjena za zaštitu od opasnosti koja ozbiljno mogu utjecati na zdravlje i sigurnost

EC tipsko ispitivanje , EC sistem za kontrolu kvalitete finalnog proizvoda ili sistem za kontrolu kvalitete proizvoda, i EC deklaracija za usuglašenosti

 

PRVA KATEGORIJA:

–          mehaničkog utjecaja čiji su efekti površni ( rukavice za opću manipulaciju );

–          materijala za čišćenje pri slaboj aktivnosti sa slabim efektima;

–          rizika koji se pojavljuju pri rukovanju vrućim komponentama koje ne izlažu korisnika na temperature iznad 500C ili na opasne utjecaje;

–          atmosferskih prilika koja nemaju ekstremni utjecaj (sezonska odjeća, radne i zaštitne cipele);

–          manjih utjecaja i vibracija koje ne pogađaju vitalne dijelove tijela i ne mogu izazvati velike ozljede ( antivibracijske rukavice );

–          sunčeve svjetlosti (naočale za sunce).

 

TREĆA KATEGORIJA:

–          respiratorni uređaji za pročišćavanje za zaštitu od čvrstih i tekućih iritacijskih sredstava kao i od opasnih otrovnih plinova;

–          respiratorni zaštitni uređaji koji omogućuju potpunu izolaciju od atmosfere uključujući i one koje se koriste za ronjenje;

–          OZO koja osiguravaju samo djelomičnu zaštitu od kemijskog utjecaja ili ionizirajuće radijacije;

–          oprema za hitne slučajeve koja se koristi u visoko-temperaturnim sredinama, čiji su efekti usporedivi sa onim pri zračnoj temperaturi od 1000C ili više, i koji

           mogu, ali i ne moraju, očitavati se prisustvom radijacije, plamena ili projekcija na veliku količinu tekućeg materijala;

–          oprema za hitne slučajeve koja se koristi u nisko-temperaturnim sredinama, čiji su efekti usporedivi sa onim pri zračnoj temperaturi od -500C ili manje;

–          OZO za zaštitu od pada sa visine;

–          OZO za zaštitu od električnih rizika i opasnog napona ili OZS koja se koriste kao izolacija pri radu pod visokim tlakom.

 

DRUGA KATEGORIJA:

Sve ostalo

 

PRIJE PLASIRANJA MODELA OZO NA TRŽIŠTU

 

Prije plasiranja modela OZO na tržištu, proizvođač mora priložiti tehničku dokumentaciju čiji je sadržaj prikazan u Aneksu III. Dokumentacija mora sadržati sve važne podatke o sredstvima korištenim pri proizvodnji zbog osiguranja da je OZO u suglasnosti sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima.

EC Certifikat za tipsko ispitivanje – ukoliko model ispunjava potrebne zahtjeve, NT će izdati EC potvrdu za tipsko ispitivanje koji će reproducirati rezultate ispitivanja, ukazati na uvjete koji utječu na ovaj predmet i uključiti opise i crteže neophodne za identifikaciju odobrenog modela. Ukoliko za vrijeme kontrole NT primijeti da OZO nije u suglasnosti sa tipom opisanim u potvrdi za EC tipsko ispitivanje, potvrda se povlači.

Direktiva nalaže i vođenje sistema kontrole EC kvalitete, kojim će se svaki model OZO ispitivati, i prema njemu će se provoditi odgovarajuća testiranja. Sistem za kontrolu kvalitete koji zadovoljava važeće usklađene norme smatra se u suglasnosti sa ovim uvjetima. Prema uputi danoj od komisije, sistem koji ispunjava uvjete zadane od EN ISO 9002 smatra se da ispunjava uvjete direktive.

EC Deklaracija za usuglašenost – potpisivanjem ove deklaracije proizvođač potvrđuje da je OZO koje je plasirano na tržištu u suglasnosti sa odredbama direktive. .

CE oznake – CE oznaka je dokaz da je proizvod u suglasnosti sa svim relevantnim OZBP i europskim direktivama i da je isti bio predmet odgovarajuće procedure za ocjenu usuglašenosti. CE oznakom treba se označiti svaki predmet OZO-a koji se plasira na tržištu i na njegovo pakovanje. Ona treba biti vidljiva, čitka i neizbrisiva u doglednom periodu korištenja. Forma CE oznake je prikazana u Aneksu IV.

Na osnovu direktive 89/686/EEC usvojene su usklađene europske norme za zaštitu od raznih rizika za svaki dio tijela.

Direktiva za minimum zdravstvene i sigurnosne uvjete za korištenje opreme za osobnu zaštitu od strane radnika na radnom mjestu (89/656/EEC) od 30.11.1989 godine.

Definicija za OZO je ista kao i u prethodnoj direktivi, s tim što je obična radna odjeća bez specifične zaštitne funkcije isključena, osim opreme korištene u službi za prvu pomoć i spašavanje, vojsci, policiji, transportu, sportovima i samoobrani. Tu su uključeni i prenosivi uredi za detekciju i signalizaciju rizika i nesreća.

Općeniti princip direktive je da će se OZO koristiti kad rizici ne mogu biti izbjegnuti ili dovoljno ograničeni tehničkim sredstvima, preko zajedničkih zaštitnih mjera ili preko metoda same organizacije.

Pri vršenju procjene potrebe za korištenje OZO mora se načiniti analiza i procjena rizika koji se ne mogu izbjeći drugim sredstvima. Obzirom na tu procjenu moraju se definirati karakteristike potrebnih OZO. OZO mora imati oznaku CE, uzimajući u obzir specijalne potrebe radnog mjesta i radnika.

Direktiva obvezuje poslodavca da osigura da OZO bude u suglasnosti sa uvjetima za dizajn OZO po direktivi 89/686/EEC, da su odgovarajuća za uključene rizike, bez toga da same po sebi vode prema uvećanim rizicima, da odgovara postojećim uvjetima radnog mjesta, da se uzmu u obzir ergonomski uvjeti i zdravstveno stanje radnika, da odgovara nosiocu posla bez neophodnog podešavanja, da je u suglasju sa drugim dijelovima OZO koji se istovremeno nose, da je u osnovi za osobnu upotrebu, da je dobiveno besplatno, da se čuva u radnom stanju sa sredstvima neophodnim za održavanje. Direktiva nalaže i određivanje uvjeta za korištenje, tj. dužina perioda korištenja OZO ovisno o riziku, frekvencije izloženosti, karakteristike radnog položaja svakog radnika i funkcije OZO. Poslodavac je dužan da se konzultira i da informira radnike za postojeće rizike i da organizira neophodnu obuku za njihovo korištenje.

EUROPSKI NORMATIVI ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

 

Zaštita u radu je posebno područje koje zauzima svoj dio u svim gospodarskim i negospodarskim djelatnostima i ovisno od djelatnosti ima svoje aspekte.

Zaštitu u radu možemo podijeliti na:

–          kolektivnu zaštitu na radu

–          osobnu zaštitu na radu

Osobna zaštita u radu obuhvaća upotrebu osobne zaštitne opreme za umanjivanje mogućnosti za pojavu neželjenih posljedica u radu.

Upotreba osobne zaštitne opreme uvjetovana je:

–          tipom rada

–          načinom rada

–          trenutnim uvjetima za rad

Europski normativi za osobnu zaštitnu opremu pokrivaju svaki dio ljudskog tijela i različita su ovisno o uvjetima i kretanju pri radu.

OZO možemo podijeliti na:

–          Osobna zaštitna oprema za glavu

–          Osobna zaštitna oprema za tijelo

–          Osobna zaštitna oprema za ekstremitete

OPISI NORMI

Giga d.o.o. donosi Vam na jednom mjestu opise svih normi!